na INLIS000000000048001 20161124215332 161124||||||||| | ||| |||| || | 978-979-29-1470-2 010-1116048001 id 398 ANG D-1 ANNIE ANGSANA SERI DONGENG ELLY PERGI BERENANG 1 YOGYAKARTA NYO-NYO 2010 12 hlm, 28 Cm FOLKLOR